UPADŁOŚĆ

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA

Upadłość konsumencka i etapy tej procedury.
Postępowanie upadłościowe krok po kroku

Zasady ogólne

Postępowanie upadłościowe, zwane także procedurą oddłużeniową, upadłością konsumencką, ma przeciwdziałać wykluczeniu gospodarczemu konsumentów, zapewniając z jednej strony umorzenie zobowiązań upadłego, z drugiej zaś zaspokajać wierzycieli w jak najwyższym stopniu, przy uwzględnieniu potrzeb i możliwości upadłego. Poprzez niewypłacalność ustawodawca rozumie taką sytuację, w której dłużnik utracił swą zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, niezależnie od tego czy opóźnienie w ich wykonywaniu przekracza miesiąc, czy też trzy miesiące.

Etap przygotowania i składania wniosku

Jedynie dłużnik może zgłosić wniosek o upadłość.
Wniosek o ogłoszenie upadłości winien zawierać szereg pozycji, w tym aktualny i zupełny wykaz majątku czy oświadczenia o braku podstaw do oddalenia wniosku,
spis wierzytelności spornych, aż po wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek wraz z ich uprawdopodobnieniem.

wniosek winien być opłacony opłatą podstawową ( 30 złotych)
w niektórych sytuacjach klauzule generalne / względy słuszności lub humanitarne
odpowiednio zaprezentowane pozwolą uniknąć oddalenia wniosku.

Etap postępowania likwidacyjnego

Ogłoszenie upadłości zamyka jeden etap postępowania i rozpoczyna następny. Ustanowiony w sprawie syndyk występuje do właściwego Naczelnika US oraz zasięga informacji o dłużniku w Krajowym Rejestrze Sądowym, i gdy stwierdzi niezgodność informacji z tym zaprezentowanymi we wniosku o ogłoszenie upadłości, notyfikuje o tym sędziego komisarza. Niniejsze skutkować może umorzenie postępowania upadłościowego, na które to postanowienie przysługuje zażalenie.

upadłość konsumencka pomoc

google-plus