Proponowana formuła

Proponowana formuła


Wyjątkowość każdej sytuacji w jakiej się znajdujemy, wyklucza automatyzm, sztampowe podejście do sprawy. Wyróżników szukać należy wszędzie, od stanu posiadania, stopnia zadłużenia, posiadanych aktywów, do potencjału zarobkowego – innymi słowy, historia każdego z Nas indywidualizuje każdą potencjalną sprawę. Bez zgłębienia istotnych dla sprawy elementów, trudno będzie skutecznie zainicjować postępowanie oddłużeniowe, przeprowadzić je i sprawować pieczę nad prawidłowością działania, syndyków bądź innych osób zainteresowanych jego wynikiem. A przecież właśnie od tego zależy sukces przedsięwzięcia.


Proponowana przez nas formuła zakłada dość intensywną komunikację na etapie przygotowawczym, traktowanym przez nas nad priorytetowo, bowiem dopiero przez poznanie Waszej historii możemy ostrożnie wskazać, które z instrumentów prawno -finansowych będą najbardziej efektywne miast iluzoryczne, zaś złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wieńczyć ma dzieło.

Postępowanie upadłościowe

Postępowanie upadłościowe


Rozwiązanie ustawowe, choć dedykowane wyłącznie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z ogólnymi zasadami upadłości.


Konstrukcję postępowania oddłużeniowego można podzielić na: postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie likwidacyjne masy upadłościowej oraz ustalenie planu spłaty z wykonaniem i umorzeniem zobowiązań.
Co istotne, nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje, iż w oparciu o zasady humanitarne i względy słuszności, możliwe będzie umorzenie długów upadłego, nawet bez zaspokojenia wierzycieli. Nadto, znacznie obniżono koszty całej procedury upadłościowej i przewidziano „ pożyczkę” ze środków Skarbu Państwa na ich opłacenie , gdzie opłata stała za inicjację postępowania wynosić ma 30 złotych. Spłata „pożyczki” ma następować dopiero po likwidacji majątku dłużnika, lecz i ta zasada znajduje odstępstwo na rzecz obciążenia nimi Skarbu Państwa zamiast dłużnika.

Formalizm postępowania

Formalizm postępowania


Formalizm postępowania może być różnie ujmowany, od pejoratywnego poprzez tekstualizm aż do znaczenia neutralnego. Bez wchodzenia w szczegóły poszczególnych teorii prawa, dla większości z nas stanowi on przejaw ograniczonego prawa do sądu, co nie wymaga dalszego rozwinięcia.


Zamiast uzyskać oczekiwane przez siebie orzeczenie sądowe, dla wielu z nas, prawdziwe wyzwanie to jak pokonać sam próg wejścia do sądu.


Przykładowo – w okresie od wejścia w życie przepisów ustawy o upadłości konsumenckiej tj. w dniu 31.03.2009 r. do dnia 31.12.2001 r. na 1875 wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej do uwzględnienia wniosku doszło jedynie w 36 przypadkach. Ta zatrważająca statystyka tłumaczona była wyalienowanymi podstawami upadłości konsumenckiej, wypaczającymi istotę i założenia rozumnego zdawać by się mogło ustawodawcy, aczkolwiek gros z postępowań ok. 800 nie wyszło poza fazę poprawnie złożonego wniosku !!. Niniejsze oznacza, że owo 800 spraw nie badał Sąd merytorycznie, lecz zakończył je na poziomie składania wniosku o ogłoszenie upadłości / np. brak podpisów, brak opłat sądowych, brak uzasadnienia faktycznego/.


Zmiany w prawie upadłościowym, a z nimi zetkniemy się w życiu codziennym dopiero począwszy od stycznia 2015 roku pozwalają Nam na nowo uwierzyć, iż zmieniona ustawą z dnia 30 września 2014 roku prawo upadłościowe, ze definiowanych zgoła odmiennie niż dotychczas podstawami upadłości, doprowadzi do urealnienia tejże instytucji, tak Nam potrzebnej.


Ktokolwiek by jednak sądził, iż upadłość należy mu się jak ….. jest w głębokim błędzie, bo o ile sama zasada jest prosta – każdy kto ma jednego choćby wierzyciela może domagać się umorzenia zobowiązań – to w zetknięciu z całą regulacją zawartą w art. 49 11- 491 23 prawa upadłościowego nie pozwala na takową konstatację.


I tak, Sąd oddali Twój wniosek o ogłoszenie upadłości, gdy doprowadziłeś się do swojej niewypłacalności … albo gdy zwiększyłeś jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa… tudzież wniosek zasadzał się na podstawie niezgodnych z prawdą lub niezupełnych danych ….. – to raptem kilka z wielu negatywnych wyliczeń ustawowych (…).


Pytania – jak ma wyglądać wniosek o ogłoszenie upadłości? Co zawierać ? Jak go opłacić ? Które okoliczności faktyczne podać? Jak sporządzić zażalenie na postanowienie oddalające wniosek? Jak sporządzić zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania … wyłączeniu przedmiotów z masy upadłości… wyznaczeniu kwoty określonej dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych …… zażalenia na postanowienie o umorzeniu zobowiązań, aż po wymagającego przymusu radcowskiego – sporządzenie skargi kasacyjnej ? i coroczne sprawozdanie finansowe z wykonania planu spłaty wierzycieli (…).


Wysoki stopień nasycenia formalizmu wymusza profesjonalizm i doświadczenie osób parających się tego typu działalnością, dlatego też apelujemy o dostrzeżenie owego formalizmu na tyle wcześnie by później pozwolić sobie na spokój, miast usilne próby ratowania sytuacji, gdy faktycznie ani miejsce ani czas!


Jako zespół doświadczonych osób – procesualistów, finansistów, rzeczoznawców – z zaprezentowanym formalizmem możemy śmiało się zmierzyć.

Proces oddłużeniowy

Proces oddłużeniowy


Proces oddłużeniowy cechuje złożoność. Tę wyznacza sytuacja każdego z Nas, bowiem inaczej wyglądać będzie podstawa wniosku o ogłoszenie upadłości dla osoby znajdującej się w szczególnych, losem uzasadnionych okolicznościach, a inaczej gdy mamy do czynienia z byłym przedsiębiorcą, czy choćby spadkobiercą zmarłego.
Jednak wspólnym pozostaje etap tzw. czynności przygotowawczych.


 

Ustalenie jaki jest poziom Twojego zadłużenia, składniki majątku, czy mamy do czynienia z sytuacjami których zaistnienie może skutkować oddaleniem wniosku i w efekcie odmową ogłoszenia upadłości oraz jak im przeciwdziałać, aż po samą decyzję co do trybu oddłużenia, gdzie wszystkie one winny być skrupulatnie rozważone, nim podejmiemy jakąkolwiek decyzję.


 

Zdarzyć się przecież może, że odpowiednio dobrany instrument finansowy pozwoli wyjść z całych tarapatów zadłużeniowych, a może być też tak, że jeśli zdecydujemy się zainicjować postępowania upadłościowe, to nasz interes wyznaczać będzie chęć zachowania określonych składników majątkowych, czy to ze względów sentymentalnych czy też innych / przykładowo: dom, mieszkanie, meble/.
Mylnie przygotowany wniosek – chybiona argumentacja, albo inne uchybienie może negatywnie wpłynąć na wynik postępowania. Dlatego też każdy z Nas musi odpowiedzieć sobie na kilka pytań, bo od tego zależeć będzie powodzenie całego przedsięwzięcia.


 

Nasi doradcy przeprowadzą odpowiedni wywiad, ustalą istotne dla sprawy okoliczności, a nawet wstępnie podadzą przybliżone możliwości działania. Przez cały proces decyzyjny służyć będą swoją wiedzą i doświadczeniem, właśnie po to by zmaterializować Państwa oczekiwania i możliwie najpełniej przygotować grunt pod odpowiednie postępowanie.
Chcemy bowiem doprowadzić do takiej sytuacji w której dokonacie świadomego wyboru.

Postępowanie likwidacyjne

Postępowanie likwidacyjne


Rozwiązanie ustawowe, choć dedykowane wyłącznie osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej, znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie nie ma możliwości ogłoszenia upadłości zgodnie z ogólnymi zasadami upadłości.


Konstrukcję postępowania oddłużeniowego można podzielić na: postępowanie upadłościowe z możliwością zawarcia układu na zgromadzeniu wierzycieli, postępowanie likwidacyjne masy upadłościowej oraz ustalenie planu spłaty z wykonaniem i umorzeniem zobowiązań. Co istotne, nowelizacja prawa upadłościowego przewiduje, iż w oparciu o zasady humanitarne i względy słuszności, możliwe będzie umorzenie długów upadłego, nawet bez zaspokojenia wierzycieli. Nadto, znacznie obniżono koszty całej procedury upadłościowej i przewidziano „ pożyczkę” ze środków Skarbu Państwa na ich opłacenie, gdzie opłata stała za inicjację postępowania wynosić ma 30 złotych. Spłata „pożyczki” ma następować dopiero po likwidacji majątku dłużnika, lecz i ta zasada znajduje odstępstwo na rzecz obciążenia nimi Skarbu Państwa zamiast dłużnika.