FAQ

Zbiór popularnych pytań w temacie upadłość konsumenckiej i odpowiedzi na nie.

TYPOWE PYTANIA / ODPOWIEDZI

1. Dlaczego postępowanie upadłościowe ?

Odp: Zasadniczym celem postępowania upadłościowego jest umorzenie zobowiązań, w zakresie w jakim nie mogą być one wykonane z obiektywnych względów.


2. Kiedy mogę skorzystać z upadłości konsumenckiej ?

Odp: Przede wszystkim należy być niewypłacalnym, czyli zalegać ze swą płatnościami przynajmniej wobec jednego wierzyciela.


3. Co to znaczy upadłość konsumencka ?

Odp: Niniejsze oznacza że upadłość w tym trybie dedykowana jest osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Istnieje również możliwość ogłoszenia upadłości byłych przedsiębiorców, czyli osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalność gospodarczej.


4. Jakie są przeszkody do ogłoszenia upadłości ?

Odp: Doprowadzenie do swej niewypłacalności, tudzież istotne zwiększenie stopnia upadłości lub też powstanie jej na skutek rażącego niedbalstwa. Sąd oddala wniosek o ogłoszenie upadłości również, gdy w przeciągu ostatnich 10 lat przeprowadzono już postępowanie oddłużeniowe w ramach procedury upadłościowej względnie, gdy dane podane przez dłużnika w jego wniosku są nieprawdziwe albo niezupełne. Fakultatywne oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości zachodzi  w przypadku umorzenia postępowania upadłościowego z innych przyczyn niż na wniosek dłużnika, gdy uchylono plan spłaty albo dłużnik nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości czy w sytuacji dokonania czynności z pokrzywdzeniem wierzyciela.


5. Czy brak środków pieniężnych wyklucza mnie spośród osób ubiegających się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej ?

Odp: Brak środków pieniężnych nie jest już barierą, albowiem koszty te pokryje tymczasowo Skarb Państwa. Obniżona została również opłata za wniosek – do kwoty 30 złotych.


6. Czy utracę mieszkanie, dom lub inną nieruchomość itp. w razie ogłoszenia upadłości ?

Odp: Istnieje możliwość zawarcia układu z wierzycielem, i zachowanie tych składników majątkowych na których zależy nam najbardziej.


7. Co to jest plan spłaty?

Odp: Plan spłaty jest jednym z etapów postępowania upadłościowego. Nim  to określamy  w jakim zakresie i w jakim czasie, nie dłuższym aniżeli 36 miesięcy upadły jest zobowiązany spłacać należności niezaspokojone w toku postępowania upadłościowego.

upadłość konsumencka pomoc

google-plus